QReal Life Text Books Question Papers - 2016

 

LKG
FA-I FA-II FA-III FA-IV

  Telugu Vachakam-A FA(I-IV) & SA(I-III)

  English-All-in-One

  English-All-in-One

  English-All-in-One

  English-All-in-One

 

 

SA-I SA-II SA-III

  English-All-in-One

  English-All-in-One

  English-All-in-One

 

 

UKG

  Telugu Vachakam-B FA(I-IV) & SA(I-III)

 

 

Class-1 Class-2

  Telugu Vachakam FA(I-IV) & SA(I-III)

  Telugu Vachakam FA(I-IV) & SA(I-III)

  English FA(I-IV) & SA(I-III)

  English FA(I-IV) & SA(I-III)

  Science FA(I-IV)

  Science FA(I-IV)

  Science SA(I-III)

  Science SA(I-III)

  Social Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Social Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Environmental Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Environmental Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Learn Computers SA(I-III)

  Learn Computers SA(I-III)

  Hindi Saritha FA(I-IV)

  Hindi Saritha FA(I-IV)

  Hindi Saritha SA(I-III)

  Hindi Saritha SA(I-III)

  General Knowledge FA(I-IV) & SA(I-III)

  General Knowledge FA(I-IV) & SA(I-III)

 

 

Class-3 Class-4

  Telugu Vachakam FA(I-IV) & SA(I-III)

  Telugu Vachakam FA(I-IV) & SA(I-III)

  English FA(I-IV) & SA(I-III)

  English FA(I-IV) & SA(I-III)

  Science FA(I-IV) & SA(I-III)

  Science FA(I-IV)

 

  Science SA(I-III)

  Social Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Social Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Environmental Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Environmental Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Learn Computers SA(I-III)

  Learn Computers SA(I-III)

  Hindi Saritha FA(I-IV)

  Hindi Saritha FA(I-IV)

  Hindi Saritha SA(I-III)

  Hindi Saritha SA(I-III)

  General Knowledge FA(I-IV) & SA(I-III)

 

 

Class-5

  Telugu Vachakam FA(I-IV) & SA(I-III)

  English FA(I-IV) & SA(I-III)

  Science FA(I-IV)

  Science SA(I-III)

  Social Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Environmental Studies FA(I-IV) & SA(I-III)

  Learn Computers SA(I-III)

  Hindi Saritha FA(I-IV)

  Hindi Saritha SA(I-III)

  General Knowledge FA(I-IV) & SA(I-III)